Mario Merz

1 - 30 aprile 1978

Gian Enzo Sperone


Ricerca